Αγορά και μίσθωση γης

Αγορά και μίσθωση γης -
Η εταιρεία αγοράζει και εκμισθώνει / μισθώνει οικόπεδα στους ακόλουθους τόπους: