Предоставянето на всякаква информация или съдържание от Потребител има доброволен характер и се подчинява на  настоящите Политика и правила за използване и опазване на личните данни и бисквитки (cookies) в Уебсайта alfacomerce.com (наричани по-долу за краткост “Правилата”).

1.Каква информация събираме, как и за какви цели я използваме?

1.1. Информация за Потребителя

АЛФА КОМЕРС ООД има право да събира и използва информация относно Потребителя. Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, и др., както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на Уебсайта alfacomerce.com (достъпни чрез  alfacomerce.com ), включително информацията, предоставена от Facebook на АЛФА КОМЕРС ООД при регистрация на Потребителя чрез Вход през Фейсбук.

АЛФА КОМЕРС ООД има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървърите на АЛФА КОМЕРС ООД във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на СуперХостинг.БГ, използвани от АЛФА КОМЕРС ООД и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайта alfacomerce.com (включително Потребителски профили на Регистрирани потребители), които Потребителят е посетил, Уебсайтовете, които са препратили Потребителя към Уебсайта alfacomerce.com, Уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайта alfacomerce.com , датата и часа на тези посещения, IP адреса на Потребителя, вида на Интернет браузъра, който Потребителят използва, използваните от Потребителя ключови думи при търсене в Уебсайта alfacomerce.com , броя Потребители, прегледали даден банер в Уебсайта alfacomerce.com, броя кликове върху банерите в Уебсайта alfacomerce.com и др. подобни. Тази информация не е идентифицираща конкретния Потребител информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги.

Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от АЛФА КОМЕРС ООД в персонализиран вид заедно с друга информация относно Потребителя, предоставена от него при регистрацията или ползването на Услугите.  В допълнение, АЛФА КОМЕРС ООД събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване и др. под.) и за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.

1.2. Публично достъпно съдържание. Потребителско съдържание

Потребителското съдържание (независимо дали съдържа лични данни или не), което Потребителят публикува в Уебсайта, както и всяка информация, която последния предоставя при ползването на Услугите (като имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, информация за профили в социални мрежи и др.), са публично достъпни в Уебсайта alfacomerce.com. АЛФА КОМЕРС ООД показва на Регистрираните потребители кой е разглеждал профила им.

Когато има изрично указана възможност за това, Регистрираният потребител може да ограничи достъпа до част от тази информация до определен кръг Регистрирани потребители чрез настройките на Потребителския си профил. Регистрираният потребител може да избере видимостта (достъпът) до неговия Потребителски профил да бъде ограничена за неговите приятели или за неговите приятели и техните приятели. Всяка информация и съдържание, за които липсват изрично указани инструменти за ограничаване на достъпа, са публично достъпни и Потребителят се съгласява с разкриването им по този начин с акта на самото им публикуване в Уебсайта alfacomerce.com .


За избягване на всяко съмнение, АЛФА КОМЕРС ООД няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от Потребителя в Уебсайта alfacomerce.com , нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него, или в Потребителският му профил, както извършените от него отбелязвания на събития, в които ще участва, ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на Уебсайта alfacomerce.com , както и за всички трети лица, на които АЛФА КОМЕРС ООД може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в Условията за ползване и в тези Правила. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

1.3. Услуги, свързани с трети лица

АЛФА КОМЕРС ООД може да предостави възможност на трети лица, като например Facebook Inc., както и на всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта Facebook (www.facebook.com), да публикуват на своите уебсайтове публично достъпно съдържание от Уебсайта alfacomerce.com . Това съдържание не включва лични данни и се ограничава единствено до информация и данни относно юридически лица. 

Извън горното, по своя преценка Потребителят може да сподели в Уебсайта alfacomerce.com  (например чрез услугата Вход през Фейсбук) информация за себе си, която е публично достъпна на други уебсайтове, включително и информация за това с кого е свързан на тези други уебсайтове (например списъци с негови приятели и контакти). Настоящите Правила не се прилагат към информацията, която се съхранява за Потребителя и неговите приятели на други уебсайтове. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове. В случай че Потребителят не желаете приятелите, контактите му и друга информация за него, налична в други уебсайтове, да бъдат споделяни в Уебсайта alfacomerce.com , може да промени настройките си за поверителност в профилите си в тези други уебсайтове.

В определени страници от Уебсайта alfacomerce.com се визуализират бутони за споделяне („share”) на Потребителско съдържание с други уебсайтове. Потребителят се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в други уебсайтове. Потребителят е информиран, че при използване на такива бутони за споделяне („share”) от трети лица, същите могат да споделят неговото Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на АЛФА КОМЕРС ООД и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Правила не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.


1.4. “Бисквитки” (Cookies)

АЛФА КОМЕРС ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Бисквитките могат също така да бъдат инсталирани от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги.  

При предоставяне на услугите АЛФА КОМЕРС ООД съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:

· Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;

· Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;

· Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;

· Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта alfacomerce.com , които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);

· Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта alfacomerce.com съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя (например: запазване на избрания от Потребителя език като език по подразбиране, заключване на заглавната лента на главното меню с категориите на Уебсайта alfacomerce.com и др.);

· Показване на изскачащ прозорец, на който да бъде харесана страницата на alfacomerce.com на уебсайта www.facebook.com

· Установяване дали Потребителят е гласувал за съдържание на Уебсайта alfacomerce.com , установяване, когато Потребителят е харесал коментар, генериране на рейтинг на Потребителите;

· Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.

В използваните от АЛФА КОМЕРС ООД бисквитки (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.

Забраната и/или изтриването на бисквитки  (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до Уебсайта alfacomerce.com и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта alfacomerce.com настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което АЛФА КОМЕРС ООД не носи отговорност.

Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от АЛФА КОМЕРС ООД в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към АЛФА КОМЕРС ООД на следния адрес на електронна поща: alfa_comers@mail.bg 

АЛФА КОМЕРС ООД използва два вида бисквитки – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Потребителя след като последният затвори Интернет своя браузъра) и “постоянни” (които остават на крайното устройство на Потребителя, докато не ги изтрие). Постоянните бисквитки могат да бъдат отстранени от Потребителя съобразно инструкциите на използвания от Потребителя Интернет браузър. Използваните от АЛФА КОМЕРС ООД бисквитки съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.

Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта alfacomerce.com  и други посещавани от него уебсайтове, с цел отчитане на статистики и тенденции в развитието на уебсайта и т.н. АЛФА КОМЕРС ООД няма достъп до или контрол върху използването на тези бисквитки . Тези бисквитки също събират информация за начина на ползване на Уебсайта alfacomerce.com , като например, кой уебсайт е препратил към Уебсайта alfacomerce.com , кои Интернет страници е посетил Потребителя в Уебсайта alfacomerce.com , информация за посещенията на Потребителя в други Уебсайтове и др., но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакт или други лични данни, които сами по себе си биха могли да дадат възможност на третото лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него.

Следните трети лица, предоставящи услуги за реклама, уеб анализ и онлайн статистки, използват кукита чрез Уебсайта alfacomerce.com :

• Google AdSense. За повече информация относно бисквитки , инсталирани от от Google, можете да посетите уебсайта Google;

• Google Analytics. За повече информация относно бисквитки , инсталирани от Google Analytics, можете да посетите уебсайта Google Developers;

 

2. С кого споделяме вашата информация?

2.1.Публично съдържание

АЛФА КОМЕРС ООД има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта alfacomerce.com , включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с АЛФА КОМЕРС ООД лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като Потребителят разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните Уебсайтове. Същите посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпна в Потребителския му профил информация, напр. имена и снимка.

2.2. Обработващи данните от името на АЛФА КОМЕРС ООД лица (Обработващи данни)

С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта alfacomerce.com , както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайта alfacomerce.com , при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта alfacomerce.com , лични данни и друга информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които АЛФА КОМЕРС ООД е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта alfacomerce.com . Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на АЛФА КОМЕРС ООД лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на АЛФА КОМЕРС ООД и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите, посочени в Условията за ползване и в тези Правила.


2.3. Директен маркетинг

С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АЛФА КОМЕРС ООД на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.

С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от АЛФА КОМЕРС ООД на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави в и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина, описан по-горе в тази точка.

2.4.Разкриване на лични данни

АЛФА КОМЕРС ООД се задължава да не разкрива лични данни и друга информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:

2.4.1. когато е предвидено в тези Правила, в Условията за ползване или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;

2.4.2.    когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на АЛФА КОМЕРС ООД;

2.4.3.    когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;

2.4.4.    когато разкриването на лични данни от АЛФА КОМЕРС ООД се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на АЛФА КОМЕРС ООД, свързаните с АЛФА КОМЕРС ООД лица или Потребителите;

2.4.5.    когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на АЛФА КОМЕРС ООД за дейности по администриране на Уебсайта alfacomerce.com и ползването на Услугите;

2.4.6.    в други посочени в закона случаи.

2.5.Запазване на действието след прекратяване

Разпоредбите на Раздел 2 запазват действието си след прекратяване на договора между АЛФА КОМЕРС ООД и Потребителя.

3.Как опазваме вашата информация? С какви права разполагате?

3.1. Политика по отношение на лица под 14 години

 Уебсайтът alfacomerce.com не е насочен към лица на възраст под 14 години. АЛФА КОМЕРС ООД не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай че лице под 14 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират АЛФА КОМЕРС ООД незабавно за това.

3.2.Сигурност

 АЛФА КОМЕРС ООД полага дължимата грижа за събирането, съхраняването и обработвато на личните данни на Потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни. 

АЛФА КОМЕРС ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.


3.3. Права във връзка с личните данни

Извън предвиденото по-горе, с приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:

3.3.1.   правото на достъп до личните му данни, обработвани от АЛФА КОМЕРС ООД;

3.3.2.   правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от АЛФА КОМЕРС ООД;

3.3.3.   правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;

3.3.4.   правото да изиска от АЛФА КОМЕРС ООД да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за АЛФА КОМЕРС ООД.

Всеки Регистриран потребител може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от АЛФА КОМЕРС ООД, чрез своя Потребителски профил.

Потребителят може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане към АЛФА КОМЕРС ООД. Потребителят може да упражни правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

Настоящите Правила са приети с решение на управителя на АЛФА КОМЕРС ООД на 01.01.2020 г.